Herdert feledni, Cion bölcseit és a KGB-t ismerni kell!

Magyarország másfél évszázada idegen érdek és kényszer szülte változásokon megy keresztül. Az utóbbi hat évtized többlépcsõs „reformpolitikája” valójában lehengerlõ sikerekrõl szóló ámokfutás, miközben a magyar érdek következetesen, vészesen háttérbe szorul. E folyamat megállításához tiszta gondolat és tisztességes vezetõ kell. A megértés 3 forrása: egy történelmi hazugság feltárása (Herder), majd két elhallgatott dokumentum (CION bölcseinek és a KGB 45 pontjának) ismerete.

1. NINCS herderi jóslat! Herder (német gondolkodó, meghalt 1803-ban) sehol nem írt magyar nemzethalálról! Az irodalmi és történelmi köztudatban mégis az õ nevével jövendölik a magyar nép kihalását. Két évszázad hazugsága úgy ivódott be a közgondolkodásba, hogy manapság Herder idézése szinte egyet jelent a nemzethalál rémével. Herder környvtárnyi írásainak mindössze egy félmondatában van olyan utalás a magyarokra, amely szerint „félõ, hogy maga a nyelv is eltûnik”. Még ez a megállapítás sem Herder sajátja, hanem egy Mária Terézia korabeli Habsburg-barát jezsuitától származott, alapja a Kárpát-medence történelmének és etnikumának félreismerése, amit késõbb maga Herder is bevallott. A herderi jóslatnak nevezett valótlanságot az évszázados Habsburg, pánszláv és zsidó érdek (értsd: magyarsággal szembeni érdek) táplálta.

A két évszázados folyamatos történelem-hamisításra jellemzõ, hogy a magyar nemzethalál programszerû terjesztése a mai napig tart. Ugyanekkor elmarad a zsidó történelem idézése Herdertõl, pedig az „Eszmék az emberiség történetének filozófiájából” címû mûve 12. könyvének terjedelmes fejezetében foglalkozik vele. Ezt írja: „úgy adom elõ a héberek történetét, mint õk maguk.”, „Az Izraeli Királyságnak tulajdonképpen nem volt törvényes alkotmánya.”, „…egy ország, amelynek berendezkedése sem a belsõ, sem a külsõ feltételekkel nincs összhangban, a világnak ezen a táján nem lehetett életképes.”, „…vallásosságuk képmutatássá vált, tanultságuk egyetlen könyv szõrszálhasogató magyarázatává, patriotizmusuk szolgai ragaszkodássá a félreértett régi törvényekhez, olyannyira, hogy a szomszédos népek megvetették vagy kigúnyolták õket.”, „ Isten népe, mely valaha magától az Égtõl kapta hazáját, évezredek óta, úgyszólván születésétõl fogva, élõsdi növény más nemzetek törzsén, ravasz alkuszok nemzetsége majdnem mindenütt, amely minden elnyomás ellenére sem vágyik sehol saját otthonra és megbecsülésre.”
Tehát van Herdertõl származó hiteles irodalom is. A nemzethalál helyébe azonban Arany János életmûvét és örökérvényû gondolatát kell visszaültetni:
„És ne gondold, hogy kihalnak/ Sujtott népek hirtelen,
Amíg össze-zeng a dalnok/ S a nemzeti érzelem.”

2. LÉTEZIK a Cion bölcseinek jegyzõkönyve, a zsidó világbirodalom tervével, ami az alábbi hangvételben íródott:
„Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik. Ítéleteket fogunk végrehajtani, ölni fogunk és kegyelmet gyakorolni. Akaraterõvel uralkodunk, mert kezünkben van egy valamikor hatalmas, most általunk legyõzött párt öröksége. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy, égõ kapzsiság, irgalmatlan bosszú, gyûlölet és rosszindulat.
Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. A mi szolgálatunkban minden véleményt, minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták, demagógok, szocialisták, kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait, igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban; az államok nyugalomra intenek, készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében; mi azonban nem fogunk nekik békét adni, amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik államok feletti szuperkormányunkat.
A gójok azzal, hogy pártokra szakadtak, a zsidók kezébe adták magukat. A pártharcokhoz ugyanis pénz kell, és a pénz mind a mi kezünkben van. Kezünk benne van a törvényhozásban, a választások lebonyolításában, a sajtóban, az egyén szabadságában, mindenekfelett azonban a nevelésben és közoktatásban… („ha magadban beszélgetsz, õ, a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, … mert ahol zsarnokság van, minden hiában, … mert ott áll eleve sírodnál, õ mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.” – idézet Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. versébõl)
Félrevezettük, elszédítettük és elrontottuk a nem zsidó fiatalságot azáltal, hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük, amelyekrõl tudjuk, hogy helytelenek, de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal, hogy a törvényeket ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. Ez azzal az eredménnyel járt, hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították, majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira, hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni.
Önök azt mondhatnák, hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni, ha idõ elõtt rájönnek arra, hogy valójában mi folyik körülöttük; ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van, amelytõl még a legbátrabbak is remegnek, a földalatti helyiségek, a földalatti vasutak, azok a földalatti folyosók, amelyek még az idõ elérkezése elõtt készen lesznek valamennyi fõváros alatt, s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni.”

3. VAN KGB és vannak titkosított dokumentumai. Például a bennszülöttek leigázásának alapelveit összefoglaló 45 pont, melynek forgatókönyve szerint zajlott Magyarország 1945 utáni egész történelme, beleértve az 1989-es elhazudott rendszerváltást is. (Valamennyi pontja megtalálható e sorok írójának Alattomos agymosás c. könyvében) A következetesen magyarellenes (internacionalista, kozmopolitika) tevékenység kulcspontjai:
Meggyorsítani a … bennszülöttek likvidálását (értsd: népirtás)
Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését (értsd: diktatúra)
A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek, de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez.
Ha létrejön egy olyan jellegû szervezet, amelyik … szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését, azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése, temetõink megrongálása, nemzetünk és kultúránk befeketítését hirdetõ, és a velünk kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket, és kihasználni a velünk szemben létezõ gyûlöletet.”
Az önsajnálat keltése, önmerénylet provokálása alapján joggal felvethetõ, hogy a jelenlegi Gyurcsány-botrány kirobbantása is önérdekbõl, önvédelembõl született. Az idegen ügynökök máig tartó jelenlétére példa volt a Medgyessy-botrány. A harsogó IGEN-propaganda hátterében a Parlament nemet mondott az ügynökmúlt felszámolására, és a nemzetközivé dagadt újabb miniszterelnöki botrány kivizsgálására. A legfõbb népképviselet többszörös bizonyítékát adta a nemzetárulásnak.
A MAGYAR NÉPNEK JOGA VAN SZÁMONKÉRNI A HAZAÁRULÓ POLITIKÁT!
Ehhez kell a herderi hazugságot feledtetni, Cion bölcseit leleplezni és a KGB tevékenységét megismerni. Az ország mai bajainak forrása az Európai Unió diktátuma, ezért a megoldáshoz vezetõ jelszó: Habsburg, kommunista, cionista unió.
Büszke, szabad magyarnak nem való!

Dr. Nagy Attila
orvos, közíró

Reklámok
Explore posts in the same categories: 1956-2006, Társadalom, Történelem

%d blogger ezt kedveli: